ၵၢၼ်ႁဵၼ်း

Photo by Startup Stock Photos on Pexels.com
ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ပဵၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ် တႃႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵတ်းယဵၼ်

ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ်လႄႈဢဵၼ်ႁႅင်း တႃႇၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ်ႁဵတ်းသၢင်ႈပူၵ်းပွင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၽႃႇသႃႇ လႄႈ သႃႇသၼႃႇ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းမၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းႁိုင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတီႈလႂ်မီးၵူၼ်းမေႃလိၵ်ႈမီးတၢင်းႁူႉၼမ်ၵေႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတီႈၼၼ်ႈ မီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵတ်းယဵၼ်မူၼ်ႈသိူဝ်း ၼမ်တိူဝ်းယူႇဢမ်ႇႁၢင်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းတေမီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းႁႃးတေလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇႁုၼ်ႈမႂ်ႇၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းယူႇယဝ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေမေႃယူႇသဝ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ် ပွင်ႇၸႂ်ၵၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈဢဝ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈၶူဝ်ၵၢႆႇမၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ။

လွင်ႈၶူင်းၵၢၼ်ယုၵ်ႉယွင်ႈပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း

https://www.bbc.co.uk/cbbcLet’s build something together.


သၢင်ႈဝႅပ်ႉလူၺ်ႈ WordPress