တီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း

ဝတ်ႉသီႇရိမင်ႇၵလႃႇပၢင်ႁူႈ

ဝတ်ႉသီႇရိမင်ႇၵလႃႇပၢင်ႁူႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝတ်ႉၵဝ်ႇၵႄႇမီးပိုၼ်းယိုၼ်းႁိုင်လင်ၼိုင်ႈၼႂ်းထုင်ႉၵုၼ်ပွၼ်၊ မီးဝႆႉၽၢႆႇၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းပၢင်လူင်၊ ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းမွၵ်ႈသိပ်းႁႃႈလၵ်း။

သင်ယူႇတီႈမုင်ႈၸႅင်ႈၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင်​​သေတီႈတီႈ မုင်ႈၵႂႃႇတၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းၸိုင် ​​တေလႆႈႁၼ်ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ(မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇႁွင်ႉဝၢၼ်ႈမေႃႈ) ဢၼ်မီးၸပ်းၽၢႆႇတူၵ်းၶူးဝဵင်းၼၢင်းၵိၼ်ပူ ဢၼ်မီးတူင်ႈၼႃးၶႅၼ်ႈၵၼ်တင်းဝဵင်းပၢင်လူင်၊ ​​ပေႃးပူၼ်ႉဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၵႂႃႇမွၵ်ႈႁိမ်းလၵ်းၼိုင်ႈ​​ၵေႃႈ ​​တေလႆႈႁၼ်ၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းဝႃႈ ၵွင်းမူးၼၢင်းၵိၼ်ပူ၊ ​​ပေႃးသမ်ႉသိုပ်ႇမုင်ႈပူၼ်ႉၵွင်းမူးၼၢင်းၵိၼ်ပူၵႂႃႇၵႆၵႆၸိုင် ​​တေလႆႈမုင်ႈႁၼ်သၼ်လွႆသွမ်ႇသွမ်ႇ တိူၼ်းယၢဝ်းၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းႁွင်ႇ​​တေႃႇ​​ပေႃးသုတ်းသၢႆတႃ၊ လွႆဢၼ်သုင်သုတ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ႁွင့်ဝႃႈ လွႆၵလႃးပူၵ်းလၢမ်ႇ၊ ​​ပေႃးယူႇၼိူဝ်သၼ်လွႆႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ​​သေတီႈတီႈ မုင်ႈလူင်းၵႂႃႇတၢင်းတူၵ်းမွၵ်ႈသွင်လၵ်း​​ၵေႃႈ ​​တေလႆႈမုင်ႈႁၼ်ဝၢၼ်ႈလႄႈဝတ်ႉပၢင်ႁူႈယဝ်ႉ။

ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁူႈလႄႈဝတ်ႉသီႇရိမင်ႇၵလႃႇပၢင်ႁူႈၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈဢၼ်သၽႃႇဝၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃႁၢင်ႈလီ၊ မုင်ႈဝၢႆႇၽၢႆႇတၢင်းလႂ်​​ၵေႃႈ လီယဵမ်ႈလီတူၺ်း လီမူၼ်ႈတႄႉတႄႉ။

​​​​ၶေႃႈၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶွင်ဝတ်ႉသီႇရိမင်ႇၵလႃႇပၢင်ႁူႈ

  • မီးပိုၼ်းယိုၼ်းႁိုင်ထိုင်ပၢၵ်ႇပီပၢႆ
  • ပဵၼ်ဝတ်ႉသွၼ်ႁဵၼ်းပရိယတ်ႈတိလႆႈယဝ်ႉသီႇသိပ်းပီပၢႆ
  • ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး (ၵေႃၽႄ ထုင်ႉသၼ်လွႆၵုၼ်ပွၼ်လႆႈ) လႆႈယဝ်ႉသၢဝ်းပီပၢႆ
  • ပဵၼ်တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းတင်းၼမ်ၶဝ် တႄႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈဝတ်ႉပၢင်ႁူႈ​​သေ ၵႂႃႇသိုပ်ႇႁဵၼ်းပူၼ်ႉၸၼ်ႉသုင်လႄႈၸၼ်ႉၶူးၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း
  • ပဵၼ်တီႈၽူႈၵတ်ႉတင်းၼမ်ၶဝ် တႄႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈဝတ်ႉပၢင်ႁူႈ​​သေ ၵႂႃႇပဵၼ်ၽူႈၵၢၼ်တႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ် လၢႆလၢႆတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
PangHu View

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s