မႆႉႁုင်းလူင်ႁိမ်းဝတ်ႉပၢင်ႁူႈ

တီႈႁိမ်းဝတ်ႉသီႇရိမင်ႇၵလႃႇပၢင်ႁူႈ တူင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်ၼၼ်ႉ မီးမႆႉႁုင်းလူင်တူၼ်ႈၼိုင်ႈ၊ မီးတီႈတၢင်းၽႄသီႇသဵၼ်ႈ၊ ၵႂႃႇတၢင်းႁွင်ႇ ပွင်ႇထိုင်ဝၢၼ်ႈသၢမ်သၼ် လွႆၶူး မၢၵ်ႇၶီႈၼူ၊ ၵႂႃႇတၢင်းဢွၵ်ႇ ပွင်ႇႁွတ်ဝၢၼ်ႈၼႂ်းလိုင်း ထိုင်ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသၢႆး တၢင်းၵႂႃႇပၢင်လူင်ၵေႃႈၸ်ႂႈ၊ ၵႂႃႇတၢင်းၸၢၼ်း ထိုင်ဝၢၼ်ႈသၼဵၼ်း လႄႈပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းႁမ်ႉလီဢိတ်းၼိုင်ႈ တႃႇၵႂႃႇပၢင်လူင်၊ ၵႂႃႇတၢင်းတူၵ်း ထိုင်ဝၢၼ်ႈလႄႈဝတ်ႉ ၵုင်းလူမ်း လႅၼ်လိၼ် ၼႃးၸိုၼ်း ဢိၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼႃးတဵတ်ႇ သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ထိုင်ၽွင်းသႅင် လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ (မိူဝ်ႈပၢၼ်ၵွၼ်ႇတႄႉ ယင်းပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလုၵ်ႉလၢႆးၶႃႈၵႂႃႇမၼ်းတလေး)။

ၵွပ်ႈၼၼ် ပၢင်ႇလႄႈတူၼ်ႈမႆႉႁုင်းလူင် ဢၼ်မီးၸပ်းၽၢႆႇႁွင်ႇႁူဝ်ႉဝတ်ႉပၢင်ႁူႈၼႆႉ ပဵၼ် တီႈၵူၼ်းၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း လုၵ်ႉတၢင်းသီႇၼႃႈၾႃႉမိူင်းမႃးၵိုတ်းလိုဝ်ႈႁိုဝ်ႉဢဝ်ႁႅင်း တႃႇသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမုင်ႈၼႃႈသူႇၸူးပၢႆတၢင်းၶဝ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပၢၼ်​​လေႃႉဝူဝ်းႁိူင်းတႄႉ ၸဝ်ႈ​​လေႃႉဝူဝ်းတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉၶဝ် ၵႆႉမႃးၵိုတ်းလိုဝ်ႈၶၢင်ႉၶိုၼ်းၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။ သင်မီးၶိူင်ႈၼပ်ႉၽိသဵတ်ႇ​​သေ ၼပ်ႉတူၺ်းလႆႈၸိုင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းယၢမ်ႈမႃးပိုင်ႈႁူမ်ႈမႆႉႁုင်းလူင်ၼႆႉ ​​တေမီးဢၢၼ်ႇလၢၼ်ႉမၼ်းယူႇ။ တူၺ်းဢဝ်တူၼ်ႈမၼ်း​​သေ လၢမ်းတူၺ်းတႄႉ ဢႃႇယုမၼ်း ၶႄး​​တေဢမ်ႇယွမ်းသွင်ပၢၵ်ႇပီ၊ တူၼ်ႈလမ်းငဝ်ႈမႆႉႁုင်းလူင်ၼႆႉ ၵူၼ်းလူင်မွၵ်ႈသၢမ်သီႇ​​ၵေႃႉႁူမ်ႈၵၼ်ဝႃးၵွတ်ႇ ၸင်ႇ​​တေႁွပ်ႈယဝ်ႉ။

ၽူႈထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈပၼ်
ၸဝ်ႈၶူး​​ၶေႇမိၼ်ႇတ (ဝတ်ႉပၢင်ႁူႈ)
16/05/2020

tree1

Leave a Reply

%d bloggers like this: