တီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း

ၵွင်းမူးမၢၵ်ႇႁိၼ်တၢင်ႇ

လွင်ႈပိုၼ်းၵွင်းမူးမၢၵ်ႇႁိၼ်တၢင်ႇ
ၵွင်းမူးမၢၵ်ႇႁိၼ်တၢင်ႇၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ်သၼ်လွႆသုင်တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉသၼ်လွႆၵုၼ်ပွၼ် တူင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ​​ၸေႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆး(ပွတ်းၸၢၼ်း)ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇသိုပ်ႇၶႆႈၼႄၵၼ်မႃးဝႃႈ မိူဝ်ႈပၢၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇၼႂ်းမိူင်းၵူၼ်းၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈရႁၼ်းတႃႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးတီႈထုင်ႉသၼ်လွႆၵုၼ်ပွၼ်ၼႆႉ​​သေ မႃးႁၼ်မႅၼ်ႈမၢၵ်ႇႁိၼ်လူင်ႁူၵ်းလုၵ်ႈၶပ်ႉတၢင်ႇၵၼ်ဝႆႉလၢၵ်ႇꧦလၢႆးꧦလႄႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈမိူဝ်းလဝ်ႈထိုင်တမ်ႈတီႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​​ယဝ်ႉ လႆႈႁပ်ႉတုင်းဢဝ်ၶူၼ်ႁူဝ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽူမ်ၶမ်းၸဝ်ႈၸဵတ်းသဵၼ်ႈ​​သေ မႃးထႃႇပၼႃႇဝႆႉၼႂ်းၵႄႈမၢၵ်ႇႁိၼ်ဢၼ်တၢင်ႇၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈပိုၼ်းၵွင်းမူးမၢၵ်ႇႁိၼ်တၢင်ႇၼႆႉ ဢၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၶဝ်တႅမ်ႈမၢႆဝႆႉၼႂ်းလိၵ်ႈၼႂ်းလၢႆး​​ၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃးယူႇ။ ပေႃႈထဝ်ႈပၢၼ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်မီးဢႃႇယု 79 (2020) ယူႇဝၢၼ်ႈပုင်ႇသူပ်းႁူး ၽၢႆႇဢွၵ်ႇလွႆမၢၵ်ႇႁိၼ်တၢင်ႇၼၼ်ႉ ယင်းယၢမ်ႈလႆႈႁၼ်လူမႅၼ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈပိုၼ်းၵွင်းမူးမၢၵ်ႇႁိၼ်တၢင်ႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၼႃႇ ၵွင်းမူးမၢၵ်ႇႁိၼ်တၢင်ႇဢၼ်ႁဝ်းလႆႈႁၼ်ယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ မၢၵ်ႇႁိၼ်ဢၼ်တိုၵ်ႉတၢင်ႇၵၼ်ဝႆႉယူႇတႄႉ ၵိုတ်းသွင်လုၵ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉၸုမ်းၼိုင်ႈ လွမ်ဝူၼ်ႉၽိတ်းဝႃႈ ၼႂ်းၵႄႈမၢၵ်ႇႁိၼ်တၢင်ႇ မီးၽူမ်ၶမ်းၸဵတ်းသႅၼ် ၼႆလႄႈ ၶဝ်မႃးၵုၺ်ႉတူၵ်းမၢၵ်ႇႁိၼ်ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉတင်းၼိူဝ်မၼ်းႁႃႈလုၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

> ပႂ်ႉသိုပ်ႇလူတူၺ်းပိုၼ်းၵွင်းမူးမၢၵ်ႇႁိၼ်တၢင်ႇ တီႈၵႂၢင်ႈမၼ်း ဢၼ်ၸဝ်ၶူး Dr ပၺ်ႇၺႃႇသီႇရိ သၢႆပွၼ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶူၼ်ႉႁႃ​​သေ ​​တေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းပပ်ႉပီၵွၼ်းငိုၼ်းပရိယတ်ႉတိထုင်ႉသၼ်လွႆၵုၼ်ပွၼ် ၼၼ်ႉတႃႉ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s