ပိုၼ်း

ၸဝ်ႈဝုၼ်ႇၼူၵ်ႉၽႃၶမ်း

ၵပ်းသိုပ်ႇပၼ်လွင်ႈပိုၼ်းၸဝ်ႈဝုၼ်ႇၼူၵ်ႉၽႃၶမ်းလႄႈပိုၼ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈဝုၼ်ႇၼူၵ်ႉၽႃၶမ်း

မိူဝ်ႈၶႃႈႁဝ်းတိုၵ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵႆႉလႆႈထွမ်ႇလွင်ႈဢပုမ်ႇပိုၼ်ႉမိူင်းသွင်ႁူဝ် လွင်ႈၼၢင်းၵိၼ်ပူလႄႈၸဝ်ႈဝုၼ်ႇၼူၵ်ႉၽႃၶမ်း ယွၼ်ႉဝႃႈဢပုမ်ႇတင်းသွင်ႁူဝ်ၼႆႉ မီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႉၵၼ်တင်းပိုၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉသၢပ်ႇလိၼ်ထုင်ႉၵုၼ်ပွၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိုၼ်းၸဝ်ႈဝုၼ်ႇၼူၵ်ႉၽႃၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်းဢၼ်ၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်းဝတ်ႉထု(ၸႃႇတၵ)ၼေႃႇလွင်းၸဝ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉၼ်ႂးၽိုၼ်ထမ်းလိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇလူင်တႆးသေ ၶေႃႈဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၼ်းတႄႉ တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ထုင်ႉပွၼ်ႁဝ်းသမ်ႉမီးဝႆႉဢွင်ႈတီႈၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ႁူမ်ႈတင်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈဝုၼ်ႇၼူၵ်ႉၽႃၶမ်း၊ မီးမၢၵ်ႇႁိၼ်မိူၼ်ႁၢင်ႈၼူၵ်ႉလႄႈမၢၵ်ႇၽႃမိူၼ်ၼင်ႇႁၢင်ႈၽႃဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈလႄႈတင်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈဝုၼ်ႇၼူၵ်ႉၽႃၶမ်းၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈႁိမ်းၽင်ႇၼမ်ႉပွၼ် ၸမ် ၵၼ်တင်းဝၢၼ်ႈလႄႈၵျွင်းၼႃးၸိုၼ်း ဢမ်ပေႃးၵႆဝၢၼ်ႈၼႃးတဵတ်ႇ တီႈဢၼ်မီးပိုၼ်းၵဝ်ႇၵႄႇ တီႈၼိုင်ႈၼ်ႂးထုင်ႉၵုၼ်ပွၼ် တီႈဢၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ် ၵႆႉၶုတ်းၺႃးမေႃႈယႃႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ တီႈဢၼ်မီးၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵွင်းမူးႁၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉလ်ႂယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈလႄႈတင်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈဝုၼ်ႇၼူၵ်ႉၽႃၶမ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်းတႄႉ ပွႆႇဝႆႉၸွမ်းသၽႃႇဝ ပဵၼ်ထိူၼ်ႇပဵၼ်ယုမ်း ဢၼ်မီးႁိမ်းၽင်ႇၼမ်ႉပွၼ်လႄႈၶၢင်ႈတူင်ႈၼႃးၼမ်ႉပွၼ်။ မိူဝ်ႈၶႃႈႁဝ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ဢႃႇယုလႆႈမွၵ်ႈ 5−6 ၶူပ်ႇၼၼ်ႉ တၼ်းလႆႈႁၼ်ဢွင်ႈတီႈလႄႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈဝုၼ်ႇၼူၵ်ႉဢၼ်မီးၸွမ်းသၽႃႇဝၼၼ်ႉယူႇ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈမီးတူင်ႈၼႃးၼမ်ႉပွၼ်လႄႈၼႃးၼမ်ႉႁူၺ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၸိုၼ်းသေ ယၢမ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵင်ႉၵႂၢႆးၸွမ်းပၢင်ႇၼႃးၸိုၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်းပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈ 43 ပီ ၼ်ႂးပီ 1977 ၼၼ်ႉ မႅၼ်ႈၽွင်းသိုၵ်းၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉ မႃးသုၵ်ႉဢူၼ်ၵဝ်းၸွမ်းယွမ်ႇတူင်ႈတၢင်ႈဢိူင်ႇၽွင်းသႅင် ၽၢႆႇတူၵ်းၼမ်ႉပွၼ်သေ၊ ၶိုၼ်းၼိုင်ႈ မီးၽီၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ၼုင်ႈၶူဝ်းၽိူၵ်ႇၶူဝ်းၶၢဝ်သေ မႃးၶဝ်ႈၽၼ်ပေႃႈထဝ်ႈလုင်းသြႃႇထွၼ်းၼူႉ(သြႃႇမေႃလၢႆးလူင်) ဝၢၼ်ႈၼ်ႂးလိုင်းဝႃႈ ႁ်ႂႈမႄးလုမ်းလႃးႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈဝုၼ်ႇၼူၵ်ႉသေ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတေၵတ်းယဵၼ်ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမ်ႂႇသုင်ၶိုၼ်း ၼႆလႄႈ တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၼၼ်ႉမႃး ၵၢၼ်မႄးၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃးႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈဝုၼ်ႇၼူၵ်ႉၵေႃႈ မီးမႃးလၢႆၽဝ်ႇလၢႆပွၵ်ႈ။ 

လွင်ႈပိုၼ်းၼေႃႇလွင်းၸဝ်ႈဝုၼ်ႇၼူၵ်ႉလႄႈလွင်ႈလုမ်းလႃးၵုမ်းၵေႃႇႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈဝုၼ်ႇၼူၵ်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးတွၵ်ႉတိူဝ်ႇ ပၺ်ႇၺႃႇသီႇရိ သၢႆပွၼ် (ၸႃႇတိၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼႃးၸိုၼ်း) ႁူမ်ႈတင်းသြႃႇတၵႃႇၵျွင်းၼႃးၸိုၼ်းလႄႈၽူႈယ်ႂႇၵူၼ်းလူင်ၼ်ႂးထုင်ႉၵုၼ်ပွၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶပ်းၶိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉယူႇသေ ပ်ႂႉႁပ်ႉမုင်ႈမွင်းၸဝ်ႈၸေႇတၼႃႇ တီႈၸမ်တီႈၵႆႁဝ်းၶဝ် ႁူမ်ႈဢဝ်ၵုသူဝ်ႇတၢင်းလီ တႃႇသိုပ်ႇၵုမ်းၵေႃႇဢွင်ႈတီႈၸဝ်ႈဝုၼ်ႇၼူၵ်ႉၽႃၶမ်း ႁ်ႂႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈႁၢင်ႈလီ ႁ်ႂႈဝၢၼ်ႈမိူင်ႊႁဝ်းလႆႈၵတ်းယဵၼ်ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမ်ႂႇသုင်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉယူႇဢေႃႈ။ 

ပ်ႂႉသိုပ်ႇလူတူၺ်း ပိုၼ်းၸဝ်ႈဝုၼ်ႇၼူၵ်ႉၽႃၶမ်းလႄႈပိုၼ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈဝုၼ်ႇၼူၵ်ႉၽႃၶမ်း တီႈၵႂၢင်ႈမၼ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးတွၵ်ႉတိူဝ်ႇ ပၺ်ႇၺႃႇသီႇရိ သၢႆပွၼ် ဢွၼ်ၵဵပ်းႁွမ်တႅမ်ႈသေ တေပိုၼ်ဢွၵ်ႇၼ်ႂးပပ်ႉမၢႆၵိုမ်းပီၵွၼ်းငိုၼ်းပရိယတ်ႇတိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလ ၵေႃၽႄ ထုင်ႉသၼ်လွႆၵုၼ်ပွၼ် ၼၼ်ႉသေၵမ်း။

ၶွပ်ႈၸ်ႂထိုင် ၸဝ်ႈၶူးတွၵ်ႉတိူဝ်ႇပၺ်ႇၺႃႇသီႇရိ သၢႆပွၼ် ၽူႈဢၼ်သူင်ႇပၼ်ပိုၼ်းၸဝ်ႈဝုၼ်ႇၼူၵ်ႉၽႃၶမ်း လႄႈပိုၼ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈဝုၼ်ႇၼူၵ်ႉၽႃၶမ်း ႁူမ်ႈတင်းၶႅပ်းႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇဢေႃႈ။

ၶိူဝ်းယိုၼ်း
28/6/20

Categories: ပိုၼ်း

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s