သဵၼ်ႈမၢႆၽိုၼ်လိၵ်ႈ

သဵၼ်ႈမၢႆပပ်ႉလိၵ်ႈတႆး

သဵၼ်ႈမၢႆပပ်ႉလိၵ်ႈတႆးၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးဝႆႉတီႈႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ SOAS ၸၼ်ႉၸွမ်လၼ်ႇတၼ်ႇ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s