သဵၼ်ႈမၢႆပပ်ႉလိၵ်ႈတႆး

သဵၼ်ႈမၢႆပပ်ႉလိၵ်ႈတႆးၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးဝႆႉတီႈႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ SOAS ၸၼ်ႉၸွမ်လၼ်ႇတၼ်ႇ

Leave a Reply

%d bloggers like this: