ပိုၼ်း

ပိုၼ်းၽြႃးၸဝ်ႈၵေႃႇမိူင်း (ၼမ်ႉၶမ်း)

ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ဢၼ်ၼႄဢွင်ႈတီႈၽြႃးၵၢင်မိူင်း လႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း (Google Map, August 2020)

Categories: ပိုၼ်း

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s