တီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း

ၽြႃးဢိၼ်းသၢၼ် ဝတ်ႉၵွင်းမူးၶၢဝ်

ႁၢင်ႈၽြႃးဢိၼ်းသၢၼ် တီႈဝတ်ႉၵွင်းမူးၶၢဝ် ဝဵင်းပၢင်လွင်း ဢၼ်ၸဝ်ႈပူႇ ၽူႈမေႃမိုဝ်းလူင်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၽၢႆႇႁဵတ်းသၢင်ႈၽြႃးဢိၼ်းသၢၼ် တိုၵ်ႉဢွၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈသေ ၽူႈထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈမူးတႆး လႆႈၵႂႃႇထႆႇဝႆႉမိူဝ်ႈ 7/8/2020 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်မီးႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းတီႈၼိုင်ႈသေ မီးဝႆႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇၸူးဝဵင်းလွႆၶေႃ(လွႆၵေႃႇ) ဢၼ်ပဵၼ်ဝဵင်းလူင်မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s