ပိုၼ်း

ပိုၼ်းၶူးမေႃလိၵ်ႈလူင် လုင်းၵၢၼ်ႈၶမ်းသၢင်ႇသၢမ်

ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်တူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸႃႇတိတီႈၵိူတ်ႇၶူးမေႃလိၵ်ႈလူင်လုင်းၵၢၼ်ႈၶမ်းသၢင်ႇသၢမ် (Google Maps, 22/08/2020)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s