လိၵ်ႈလူင်

လိၵ်ႈၵဝ်ႇမွၼ်တႆး တီႈၸၼ်ႉၸွမ်လၼ်ႇတၼ်ႇ

လွင်ႈလိၵ်ႈၵဝ်ႇမွၼ်တႆး ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈၽိုၼ်ပပ်ႉလိၵ်ႈလူင်ပပ်ႉၼိုင်ႈ မီးဝႆႉတီႈႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ SOAS ၸၼ်ႉၸွမ်လၼ်ႇတၼ်ႇ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s