လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လိူၵ်ႈထုၵ်ႇၸႂ်

PangHu View
လိၵ်ႈပွင်

ၸဝ်ႈသြႃႇၼိ​​ၵြေႃးထ ဝတ်ႉၼွင်မူဝ်လွႆၶူး / လွင်ႈလႆႈပဵၼ်မႃး​​ၵေႃၽႄပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလ ထုင်ႉသၼ်လွႆၵုၼ်ပွၼ်

ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းထဝ်ႈ

​​ပေႃႈထဝ်ႈလွႆဝၼ်း /လွင်ႈလႆႈပဵၼ်မႃးႁူင်းသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉသီႇရိမင်ႇၵလႃႇပၢင်ႁူႈ

ဝွၵ်း

ပၵ်းၸႂ်တႃႇယိူင်းမၢႆ

တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းယူႇ