Category: တီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း

ၽြႃးဢိၼ်းသၢၼ် ဝတ်ႉၵွင်းမူးၶၢဝ်

ႁၢင်ႈၽြႃးဢိၼ်းသၢၼ် တီႈဝတ်ႉၵွင်းမူးၶၢဝ် ဝဵင်းပၢင်လွင်း ဢၼ်ၸဝ်ႈပူႇ ၽူႈမေႃမိုဝ်းလူင်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၽၢႆႇႁဵတ်းသၢင်ႈၽြႃးဢိၼ်းသၢၼ် တိုၵ်ႉဢွၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈသေ ၽူႈထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈမူးတႆး လႆႈၵႂႃႇထႆႇဝႆႉမိူဝ်ႈ 7/8/2020 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်မီးႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းတီႈၼိုင်ႈသေ မီးဝႆႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇၸူးဝဵင်းလွႆၶေႃ(လွႆၵေႃႇ) ဢၼ်ပဵၼ်ဝဵင်းလူင်မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵွင်းမူးမၢၵ်ႇႁိၼ်တၢင်ႇ

ၵွင်းမူးမၢၵ်ႇႁိၼ်တၢင်ႇၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ်သၼ်လွႆသုင်တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉသၼ်လွႆၵုၼ်ပွၼ် တူင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ​​ၸေႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆး(ပွတ်းၸၢၼ်း)ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ [ၼဵၵ်းတီႈႁူဝ်ၶေႃႈ သိုပ်ႇလူ]

ph

ဝတ်ႉသီႇရိမင်ႇၵလႃႇပၢင်ႁူႈ

ဝတ်ႉသီႇရိမင်ႇၵလႃႇပၢင်ႁူႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝတ်ႉၵဝ်ႇၵႄႇမီးပိုၼ်းယိုၼ်းႁိုင်လင်ၼိုင်ႈၼႂ်းထုင်ႉၵုၼ်ပွၼ်၊ မီးဝႆႉၽၢႆႇၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းပၢင်လူင်၊ ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းမွၵ်ႈသိပ်းႁႃႈလၵ်း