Category: ပိုၼ်း

hn

ၸဝ်ႈဝုၼ်ႇၼူၵ်ႉၽႃၶမ်း

မိူဝ်ႈၶႃႈႁဝ်းတိုၵ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵႆႉလႆႈထွမ်ႇလွင်ႈဢပုမ်ႇပိုၼ်ႉမိူင်းသွင်ႁူဝ် လွင်ႈၼၢင်းၵိၼ်ပူလႄႈၸဝ်ႈဝုၼ်ႇၼူၵ်ႉၽႃၶမ်း ယွၼ်ႉဝႃႈဢပုမ်ႇတင်းသွင်ႁူဝ်ၼႆႉ မီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႉၵၼ်တင်းပိုၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉသၢပ်ႇလိၼ်ထုင်ႉၵုၼ်ပွၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵွင်းမူးမၢၵ်ႇႁိၼ်တၢင်ႇ

ၵွင်းမူးမၢၵ်ႇႁိၼ်တၢင်ႇၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ်သၼ်လွႆသုင်တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉသၼ်လွႆၵုၼ်ပွၼ် တူင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ​​ၸေႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆး(ပွတ်းၸၢၼ်း)ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ [ၼဵၵ်းတီႈႁူဝ်ၶေႃႈ သိုပ်ႇလူ]

မႆႉႁုင်းလူင်ႁိမ်းဝတ်ႉပၢင်ႁူႈ

တီႈႁိမ်းဝတ်ႉသီႇရိမင်ႇၵလႃႇပၢင်ႁူႈ တူင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်ၼၼ်ႉ မီးမႆႉႁုင်းလူင်တူၼ်ႈၼိုင်ႈ၊ မီးတီႈတၢင်းၽႄသီႇသဵၼ်ႈ၊ ၵႂႃႇတၢင်းႁွင်ႇ ပွင်ႇထိုင်ဝၢၼ်ႈသၢမ်သၼ် လွႆၶူး မၢၵ်ႇၶီႈၼူ၊ ၵႂႃႇတၢင်းဢွၵ်ႇ ပွင်ႇႁွတ်းဝၢၼ်းၼ်ႂးလိုင်း ထိုင်ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသၢႆး တၢင်းၵႂႃႇပၢင်လူင်ၵေႃႈၸ်ႂႈ၊ ၵႂႃႇတၢင်းၸၢၼ်း ထိုင်ဝၢၼ်ႈသၼဵၼ်း လႄႈပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းႁမ်ႉလီဢိတ်းၼိုင်ႈ တႃႇၵႂႃႇပၢင်လူင်၊ ၵႂႃႇတၢင်းတူၵ်း ထိုင်ၵျွင်းၼႃးၸိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးတဵတ်ႇ သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ထိုင်ၽွင်းသႅင် လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ (မိူဝ်ႈပၢၼ်ၵွၼ်ႇတႄႉ ယင်းပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလုၵ်ႉလၢႆးၶႃႈၵႂႃႇမၼ်းတလေး) – – –

ph

ဝတ်ႉသီႇရိမင်ႇၵလႃႇပၢင်ႁူႈ

ဝတ်ႉသီႇရိမင်ႇၵလႃႇပၢင်ႁူႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝတ်ႉၵဝ်ႇၵႄႇမီးပိုၼ်းယိုၼ်းႁိုင်လင်ၼိုင်ႈၼႂ်းထုင်ႉၵုၼ်ပွၼ်၊ မီးဝႆႉၽၢႆႇၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းပၢင်လူင်၊ ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းမွၵ်ႈသိပ်းႁႃႈလၵ်း