လိၵ်ႈၵဝ်ႇမွၼ်တႆး တီႈၸၼ်ႉၸွမ်လၼ်ႇတၼ်ႇ

လွင်ႈလိၵ်ႈၵဝ်ႇမွၼ်တႆး ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈၽိုၼ်ပပ်ႉလိၵ်ႈလူင်ပပ်ႉၼိုင်ႈ မီးဝႆႉတီႈႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ SOAS ၸၼ်ႉၸွမ်လၼ်ႇတၼ်ႇ