ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်း​​တေႃႇ

ႁၢင်ႈၵျွင်းပီၵွၼ်းငိုၼ်း ထုင်ႉသၼ်လွႆၵုၼ်ပွၼ် ဢၼ်တိုၵ်ႉ​​ၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈ

ၶႅၼ်း​​တေႃႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်း​​တေႃႇႁဝ်းၶႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇႁဵင်းလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် တီႈၽၢၵ်ႇ​​ၶေႃႈၵႂၢမ်းပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ​​ၼေႃႈ။ ယိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇ​​ဢေႃႈ။

တီႈၵပ်းသိုပ်ႇ

phone:

သူင်ႇ​​ၶေႃႈၵႂၢမ်း