ထုင်ႉၵုၼ်ပွၼ်

ၽူႈၼမ်းပွင်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ထုင်ႉသၼ်လွႆၵုၼ်ပွၼ်
s
ၸဝ်ႈသြႃႇသၢမ်သၼ်

ၸဝ်ႈသြႃႇပၢင်ႁူႈ

ၸဝ်ႈသြႃႇသၼဵၼ်း

ၸဝ်ႈသြႃႇမႄႈတႅင်

လွင်ႈပိုၼ်းၸဝ်ႈဝုၼ်ႇၼူၵ်ႉၽႃၶမ်း

ဢပုမ်ႇပိုၼ်ႉမိူင်း ဢၼ်မီးၵိုၵ်းၸပ်းၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃမိူင်းတႆး

သၼ်လွႆ

ထုင်ႉ
ၵုၼ်ပွၼ်
jky

[foogallery id=”1339″]