ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆး

ပိုၼ်းတႆး ၸၼ်ႉသၢမ်

ၽိုၼ်လိၵ်ႈၽၢႆႇဢင်းၵိတ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈလိၵ်ႈတႆးၵႂၢမ်းတႆး (လူတ်ႇဢဝ် PDF လႆႈ)
Selected Papers in English on Tai/Shan Language and Literature (available in PDF)

Chamberlain, J.R. 1975, “A new look at the history and classification of the Tai languages”, in Studies in Tai Linguistics in Honor of William J. Gedney, ed. J.G. Harris and J.R. Chamberlain, pp. 49-66. Central Institute of English Language. PDF 

Chamberlain, J.R. 1992, “Frog mouths and mimesis: an essay on the relationship between form and meaning”, in Papers on Tai languages, Linguistics, and Literatures, ed. C.J. Compton and J.F. Hartmann, pp. 103-110. Center for Southeast Asian Studies, Northern Illinois University. PDF

Fippinger, J.W. 1975, “Black Tai sentence types: a generative semantic approach”, in Studies in Tai Linguistics in Honor of William J. Gedney, ed. J.G. Harris and J.R. Chamberlain, pp. 130-169. Central Institute of English Language. PDF

Jagacinski, N. 1992, “The /?au/ usages in Thai”, in Papers on Tai languages, Linguistics, and Literatures, ed. C.J. Compton and J.F. Hartmann, pp. 118-138. Center for Southeast Asian Studies, Northern Illinois University. PDF

Laikha, K. 2007, “Being an Urban Tai/Shan in the 21st Century: Challenges and Solutions”, in Shan Buddhism and Culture Conference Papers, December 2007, SOAS, LONDON. PDF

Lengtai, A. 2014, “What does the Shan word ‘death’ tell us?” in SCA-UK Newsletter, vol. 10, November 2014, originally presented at the ASEASUK Conference, Brighton, UK, September 2014. PDF

Morev, L.N. 1996, “Diathesis in the Tai languages”, in The Fourth International Symposium on Language and Linguistics, Thailand, pp. 1109-1117. Institute of Language and Culture for Rural Development, Mahidol University. PDF

Sengpan, P. 2007, “Recital of the Tham Vessantara-Jataka: a Socio-cultural Phenomenon in Kengtung, Eastern Shan State, Myanmar”, in Shan Buddhism and Culture Conference Papers, December 2007, SOAS, LONDON. PDF

ၽိုၼ်ဢိင် တႃႇသိုပ်ႇလူ
https://eprints.soas.ac.uk/
http://sealang.net/shan/