ပိုၼ်းၵႅပ်ႈဝတ်ႉသီႇရိမင်ႇၵလႃႇပၢင်ႁူႈ

  • ဝတ်ႉပၢင်ႁူႈလင်ၵဝ်ႇ ဢွၼ်တၢင်းလင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်မႅၼ်ႈပီတႄႇတင်ႈမၼ်း
  • သြႃႇၸဝ်ႈလူင်တူၼ်ဢၼ်ၼင်ႈၵျွင်းလင်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈသြႃႇဢိင်ႇတႃႇၸၵ်ႉၵ၊ ပဵၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၽၢႆႇထမ်ႇမတင်း​​လေႃးၵလႄႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၾႃႉလၢႆးၶႃႈၼပ်ႉယမ်မၼ်းၸဝ်ႈတႄႉတႄႉၼႆယဝ်ႉ။ ဢၼ်လီမၢႆတွင်းထႅင်ႈ​​ၶေႃႈၼိုင်ႈတႄႉ သြႃႈၸဝ်ႈလူင်ႁဝ်းလႆႈပဵၼ်ၼႃႇယၵ(ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ)ၶွင်ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶၸိုင်ႈတႆးတီႈဝဵင်းပၢင်လူင်လႂ်ယဝ်ႉ။ သြႃႇၸဝ်ႈလူင်ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဢႃႇယုၸဝ်ႈလႆႈ 80 တဵမ် မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈပီ​​ၵေႃးၸႃႇ 1332 လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ဝၼ်းသုၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
  • ပီ​​ 1974 (​​ၵေႃးၸႃႇ 1336) ၼႂ်းလိူၼ်သီႇလွင်ႈၼၼ်ႉ တၵႃႇႁူဝ်ၵျွင်းမိူဝ်းႁပ်ႉႁွင်း(ပၢင်း)ဢဝ် ၸဝ်ႈၸၢင်းဝႃႇယႃႇမၺႃႇၼ တီႈဝတ်ႉလူင်သၼဵၼ်းမႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၵႂၢၼ်းဝတ်ႉ(ၼင်ႈၵျွင်း)
  • ပီ 1975​​ (ၵေႃးၸႃႇ 1337) သြႃႇလႄႈတၵႃႇလႆႈၸႂ်ၵၼ်​​သေ ယႃႉၵျွင်းလင်ၵဝ်ႇ​​သေ ႁဵတ်းသႃလႃးလူင်ၵဝ်ႈႁွင်ႈ ယဝ်ႉဢဝ်မႆႉလႄႈလဵၵ်းၵျွင်းၵဝ်ႇ ဢၼ်လီမၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႇ​​တေႃႇႁဵတ်းၶဵင်ႇမုင်းၸပ်းသႃလႃးၵဝ်ႈႁွင်ႈပဵၼ်ၵျွင်းမၼ်ႇတၢပ်ႈလူင် ပဵၼ်တီႈၶိုၼ်ႈၵျွင်းလွင်းမွၵ်ႇ
  • ပီ​​ 1976 (ၵေႃးၸႃႇ 1338) တႄႇပူၵ်းတင်ႈၵျွင်းလင်မႂ်ႇ ႁဵတ်းႁိုင်သၢမ်ပီပၢႆ ယဝ်ႉတူဝ်ႈယၢတ်ႇၼမ်ႉၼႂ်းပီ 1341
  • ပီ 2020 တူၼ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်တႄႇပူၵ်းၵျွင်းပီၵွၼ်းငိုၼ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပၢင်ပွႆးပီၵွၼ်းငိုၼ်းပရိယတ်ႉတိ (ထုင်ႉသၼ်လွႆၵုၼ်ပွၼ်) ၼႂ်းပီ 2021
  • ပီ 2020 ပၢႆလ်ူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼၼ်ႉ မႄးလၢႆႈလဵၵ်းမုင်းၵျွင်းလူင်
ၽူႈၵဵပ်းတွမ်တႅမ်ႈ
- ၸဝ်ႈၶူး​​ၶေႇမိၼ်ႇတ (ပၢင်ႁူႈ)
- ၶူး​​ၸေႃးတိၵ ၶိူဝ်းယိုၼ်း

တီႈဢိင်
– ပပ်ႉမင်းၸႅၼ်ႇဢမဵဝ်းꧦ
– ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်သြႃႇၸဝ်ႈလူင်ဝႃႇယႃႇမၺႃႇၼ/ ၸဝ်ႈၵႂၢၼ်းဝတ်ႉသီႇရိမင်ႇၵလႃႇပၢင်ႁူႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် (2020)
– ပပ်ႉပီၵွၼ်းၶမ်း/ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် (2007)
– ပပ်ႉမၢႆၵိုမ်းပွးယွင်ႇၵုင်ႇ​​ယေႃးမုၼ်ၸဝ်ႈလႆႈၸုမ်ႈၶူးၼွၵ်ႈမိူင်း (2015)

သိုပ်ႇလူဢၢၼ်ႇ


သႂ်ႇၸိုဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈသူၼ်ၸႂ်

တႃႇလႆႈႁပ်ႉ​​ၶေႃႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ