သြႃႇၸဝ်ႈသၢမ်သၼ်

ပိုၼ်းတူဝ်ၵႅပ်ႈ သြႃႇၸဝ်ႈလူင်သေႃးၽၼ ဝတ်ႉသၢမ်သၼ်

သြႃႇၸဝ်ႈလူင်ႁဝ်းၵိူတ်ႇႁၼ်ၼႃႈမႃးမိူဝ်ႈပီ​​ၵေႃးၸႃႇ 1307 ၼီႈ လိူၼ်ပႅတ်ႇပထမ လွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ဝၼ်းသုၵ်း (မႅၼ်ႈပီၶရိတ်ႉ 6th July 1945) ၶဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းၵျွင်းၸိင်ႇ ပႃႈၵျွင်းဢဵၼ်ႉ ဝၢၼ်ႈသၢမ်သၼ် ဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ တူင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင်၊

ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉသြႃႇၸဝ်ႈႁဝ်းႁွင်ႉဝႃႈၸၢႆးသႃႇၽူး မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈၵၼ် 6 ​​ၵေႃႉ​​သေ သြႃႇၸဝ်ႈပဵၼ်​​ၵေႃႉထူၼ်ႈသၢမ်ယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၸၢႆးသႃႇၽူးယႂ်ႇၵႃႈမႃႈသုင်မႃး ဢႃႇယုလႆႈ 11 ၶူပ်ႇၼၼ်ႉ ​​ပေႃႈမႄႈတင်းသွင် သူင်ႇၵႂႃႇယူႇၵျွင်း​​သေ ႁဵၼ်းဢဝ်လိၵ်ႈလၢႆးတၢင်း​​မေႃ တမ်ႈတီႈၸဝ်ႈသြႃႇၼႃႇရိၼ်ႇတ ၵျွင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ထိုင်မႃးပီ 1319 ၼီႈ လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ဝၼ်းၽတ်း (23 January 1958)ၼၼ်ႉ ​​ပေႃႈမႄႈသွင်ႈၸဝ်ႈႁဵတ်းပဵၼ်ပၸ်ႉၸယႃႇၼုၵ်ႉၵႁတႃႇယၵႃႇ သြႃႇၸဝ်ႈၼႃႇရိၼ်ႇတ ဝတ်ႉသၢမ်သၼ်သမ်ႉပဵၼ်ဢုပၸ်ႉ​​ၸျေႇသြႃႇ​​သေ ယုၵ်ႉဢဝ်ၸၢႆးသႃႇၽူးၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇသႃႇမ​​ၼေႇ လႆႈၸိုဝ်ႈမႂ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ​​သေႃးၽၼ ၼႆယဝ်ႉ။ 

ဝၢႆး​​သေႁဵၼ်းဢဝ်လိၵ်ႈလၢႆးတၢင်း​​မေႃၸၼ်ႉပိုၼ်ႉထၢၼ်လႆႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ​​သေႃးၽၼ လႆႈၵႂႃႇသိုပ်ႇႁဵၼ်းဢဝ်လိၵ်ႈလၢႆးတၢင်းႁူႉတမ်ႈတီႈၸဝ်ႈသြႃႇၺႃႇၼသမ်ႇၽႃႇရ ဝတ်ႉၼွင်လႅင် တူင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် လႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇၼၼ်ႇတထၸ ၵျွင်းၼမ်ႉသၢႆး တူင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။  

ထိုင်မႃးပီ​​ၵေႃးၸႃႇ 1327 ၼီႈ လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း (4 January 1966) ပွတ်းၼႂ်ၼၼ်ႉ ​​ပေႃႈမႄႈသွင်ႈၸဝ်ႈႁဵတ်းပဵၼ်ပၸ်ႉၸယႃႇၼုၵ်ႉၵႁတႃႇယၵႃႇ သြႃႇၸဝ်ႈဢူးဢိၼ်ႇတႃႇ ၵျွင်းပၢင်ႁူႈ ပဵၼ်ဢုပၸ်ႉ​​ၸျေႇသြႃႇ​​သေ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ရႁၼ်း တီႈၼႂ်းသိမ်ႉၼမ်ႉ ၵျွင်းသၢမ်သၼ်​​ယဝ်ႉ ထိုင်မႃးဝၢႆးဝၼ်း ဝၼ်းၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈၵျွင်းသၢမ်သၼ်ယၢမ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈၼင်ႈၵျွင်းလႄႈ တၵႃႇၵျွင်းသၢမ်သၼ်တင်းလၢႆ ၸင်ႇလႆႈၼိမၼ်ႇတၼဝႆႈလဝ်ႈၵၢဝ်ႇယွၼ်း ယုၵ်ႉ​​ယေႃးဢဝ်ၸဝ်ႈၸၢင်းမႂ်ႇ​​သေႃးၽၼ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၼငႈၵျွင်းၵႂၢၼ်းဝတ်ႉမႃး ​​တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်(ပီ 2020)ၼႆႉ လႆႈ 54 ပီမိူင်းယဝ်ႉ။ 

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁႃႈသိပ်းပီပၢႆၼႆႉ ဝတ်ႉသၢမ်သၼ်​​ၵေႃႈ ပဵၼ်ႁူမ်ႈၽူၺ်းလူင် ငၢႆးၼင်ႇႁူမ်ႈၽူၺ်းလီမႆႉႁုင်းလူင်တူၼ်ႈၼိုင်ႈ​​သေ လဵင်ႉဢွၵ်ႇၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇတင်းၼမ် တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇၵၼ်ႇထမႃႇ ၸၢမ်ႇၼူၼ်း (မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵႂၢၼ်းဝတ်ႉယူႇတီႈဝတ်ႉ​​ဝေႇလုဝၼ်ႇ ဝဵင်းၵႃႇလိ) လႄႈ ၸဝ်ႈၶူး Dr ပၺ်ႇၺႃႇသီႇရိ သၢႆပွၼ် (မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၶူးသွၼ်ယႂ်ႇၸဝ်ႈၼိုင်ႈ တီႈ​​ၵေႃးလိၵ်ႉ သႃႇရိပုတ်ႉတ ဝဵင်းမူႇ​​ၸေႈ) သွင်ၸဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈငဝ်ႈသြႃႇၸဝ်ႈလူင်​​သေႃးၽၼ ဝတ်ႉသၢမ်သၼ်ယဝ်ႉ။ 

ၽိုၼ်ဢိင်တႃႇသိုပ်ႇလူ

  1. “ပိုၼ်းၵႅပ်ႈဝတ်ႉသၢမ်သၼ် တူင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင်” ဢၼ်ၸဝ်ႈသုဝၼ်ႇၼ ဝတ်ႉသၢမ်သၼ် တႅမ်ႈသႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းပပ်ႉမၢႆၵိုမ်းပွႆးယွင်ႈၵုင်ႇ​​ယေႃးမုၼ်ၸဝ်ႈလႆႈၸုမ်ႈၶူးၼွၵ်ႈမိူင်း ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈပီ 2015။
  2. ပိုၼ်းၵႅပ်ႈဝတ်ႉသၢမ်သၼ် လႄႈ ပိုၼ်းၵႅပ်ႈသြႃႇၸဝ်ႈ​​သေႃးၽၼ ဝတ်ႉသၢမ်သၼ် ႁူမ်ႈတင်းၶႅပ်းႁၢင်ႈၸဝ်ႈသြႃႇလႄႈၶႅပ်းႁၢင်ႈဝတ်ႉသၢမ်သၼ်  ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူး​​သေႃးရိယ ဝတ်ႉသၢမ်သၼ်တႅမ်ႈ​​သေ ၸဝ််ႈၶူး​​ၶေႇမိၼ်ႇတ ဝတ်ႉပၢင်ႁူႈ သိုပ်ႇသူင်ႇပၼ်မႃး မိူဝ်ႈ June 2020။