ပိုၼ်းဝတ်ႉသၢမ်သၼ်

ႁူင်းသွၼ်ထမ်းပရိယတ်ႉတိ ဝတ်ႉသၢမ်သၼ်ၼႆႉ ​​ၵေႃႇတင်ႈပူၵ်းသဝ်းဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်းထုင်ႉသၼ်လွႆၵုၼ်ပွၼ် တူင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆး(ပွတ်းၸၢၼ်း)ၼၼ်ႉ​​သေ ပဵၼ်ဝတ်ႉဢၼ်တႄႇတင်ႈၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းပရိယတ်ႉတိ ၸွမ်းထုင်ႉသၼ်လွႆဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယဝ်ႉ။

ဝတ်ႉသၢမ်သၼ်လင်မၢႆၼိုင်ႈ တႄႇတင်ႈဝႆႉမိူဝ်ႈပီ​​ၵေႃးၸႃႇ 1292 လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ (မႅၼ်ႈပီၶရိတ်ႉ 1931 လိူၼ်ၾႅပ်ႉပရူႇရီႇ 28 ဝၼ်း)​​သေ သမ်ႉမႄးပူၵ်းတင်ႈလင်ထူၼ်ႈသွင် မိူဝ်ႈပီ​​ၵေႃးၸႃႇ 1333 (ပီၶရိတ်ႉမွၵ်ႈ 1971)ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးပီ​​ၵေႃးၸႃႇ 1372 လိူၼ်ၵမ် (ပီၶရိတ်ႉမွၵ်ႈငဝ်ႈပီ 2011)ၼၼ်ႉ သြႃႇလႄႈတၵႃႇလႆႈၸႂ်ၽွမ်ႉၵၼ်ယႃႉၵျွင်းၵဝ်ႇလင်မၢႆသွင်​​သေ ​​ၵေႃႇသၢင်ႈၵျွင်းလူင်လင်မႂ်ႇ လင်ထူၼ်ႈသၢမ် ပဵၼ်မႃးၵျွင်းဢုတ်ႇသွင်ၸၼ်ႉ ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈၼႅၼ်ႈၼႃၶႅမ်ႉလႅပ်ႈႁၢင်ႈလီတႄႉတႄႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်တႃႇသိုပ်ႇလူ

  1. “ပိုၼ်းၵႅပ်ႈဝတ်ႉသၢမ်သၼ် တူင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင်” ဢၼ်ၸဝ်ႈသုဝၼ်ႇၼ ဝတ်ႉသၢမ်သၼ် တႅမ်ႈသႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းပပ်ႉမၢႆၵိုမ်းပွႆးယွင်ႈၵုင်ႇ​​ယေႃးမုၼ်ၸဝ်ႈလႆႈၸုမ်ႈၶူးၼွၵ်ႈမိူင်း ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈပီ 2015။
  2. ပိုၼ်းၵႅပ်ႈဝတ်ႉသၢမ်သၼ် လႄႈ ပိုၼ်းၵႅပ်ႈသြႃႇၸဝ်ႈ​​သေႃးၽၼ ဝတ်ႉသၢမ်သၼ် ႁူမ်ႈတင်းၶႅပ်းႁၢင်ႈၸဝ်ႈသြႃႇလႄႈၶႅပ်းႁၢင်ႈဝတ်ႉသၢမ်သၼ်  ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူး​​သေႃးရိယ ဝတ်ႉသၢမ်သၼ်တႅမ်ႈ​​သေ ၸဝ််ႈၶူး​​ၶေႇမိၼ်ႇသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ်မႃး မိူဝ်ႈ June 2020။ 

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.