ပိုၼ်းဝတ်ႉသၼဵၼ်း

ဝတ်ႉလူင်သၼဵၼ်းၼႆႉ မီးဝႆႉၼႂ်းဢိူင်ႇသၼဵၼ်း တူင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ​​ၸေႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်​​သေ ပဵၼ်ဝတ်ႉမီးပိုၼ်းၵဝ်ႇၵႄႇဝတ်ႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉသၼ်လွႆၵုၼ်ပွၼ်၊ တီႈ​​ၵေႃႇတင်ႈဝတ်ႉ​​​​ၵေႃႈ သမ်ႉ​​ပေႃးမီးမႃးပဵၼ်သၢမ်တီႈယဝ်ႉ။

တီႈၵျွင်းၵဝ်ႇဝတ်ႉသၼဵၼ်း မၢႆၼိုင်ႈ မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်း (ဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ) ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈလွႆ တီႈမီးမႆႉႁုင်းလူင် တင်းယႂ်ႇငဝ်ႈမၼ်း မီး 38 ထတ်း ပၼ်ႇႁွပ်ႈ။ တီႈဝတ်ႉမၢႆသွင် လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈလွႆ​​သေ ၶၢႆႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵျွင်း​​တေႃး ဢၼ်မီးတီႈႁူဝ်ဝၢၼ်ႈ တူၵ်းယၢမ်းလဵဝ်​​သေ ဢွင်ႈတီႈဝတ်ႉမၢႆသၢမ်ၸမ်ႉ ပဵၼ်တီႈဢွင်ႈဝတ်ႉမိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉယဝ်ႉ။

ၵျွင်းဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးတီႈဢွင်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ​​ၵေႃႈ သမ်ႉ​​ပေႃးတၼ်းမႄးႁဵတ်းမႂ်ႇပဵၼ်လၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၵႃႈၼင်ႇႁူႉထိုင်တႄႉ မိူဝ်ႈပီပုတ်ႉထ 2519 (ပီၶရိတ်ႉ 1976) ၽွင်းၸဝ်ႈသြႃႇၵုင်ႇမႃႇ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵႂၢၼ်းဝတ်ႉၼၼ်ႉ ​​ပေႃႈထဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်း ႁပ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ငဝ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၸ်ႉၸယႃႇၼုၵ်ႉၵႁ​​သေ ယႃႉလင်ၵဝ်ႇ ႁဵတ်းလင်မႂ်ႇ ယႂ်ႇလိူဝ်လင်ၵဝ်ႇ ပဵၼ်မႃးၵျွင်းလူင်ၶိုၵ်ႉၶမ်ႇၼႅၼ်ႈၼႃ မႆႉသဝ်မၼ်း​​ၵေႃႈ လႅမ်ႈယႂ်ႇလႅမ်ႈလူင် မၢင်လႅမ်ႈ ၵွတ်ႇ​​ပေႃးဢမ်ႇၶႆႈႁွပ်ႈ သမ်ႉ​​ပေႃးၵိုင်ႇႁွင်ႉၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၵျွင်းလူင်သၼဵၼ်း ၼႆယူႇတႄႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးၵျွင်းသၼဵၼ်းလင်ၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ၸၼ်ႉတႂ်ႈၵျွင်းလူင်ၼၼ်ႉ ဢဝ်လိၼ်ဢုတ်ႇ​​ၵေႃႇႁွပ်ႈဝႆႉ​​သေ သမ်ႉဢဝ်လိၼ်ထႅမ်သတ်ႉသႂ်ႇၼႂ်းမၼ်းတၼ်ပိၵ်းဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်လီ​​သေလၢႆၸွမ်းတႄႉ ၵျွင်းလူင်သၼဵၼ်းလင်ၼႆႉ တၼ်းယူႇထူၼ်ႈလႆႈ 37 ပီၵူၺ်း။ 

ထိုင်မႃးၼႂ်းပီ 2013 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလၢႆလွင်ႈလၢႆတၢင်း​​သေ သြႃႇလႄႈတၵႃႇတင်းလၢႆ လႆႈၸႂ်ၽွမ်ႉၵၼ်ယႃႉပႅတ်ႈၵျွင်းလူင်လင်ၵဝ်ႇ ၶိုၼ်းႁဵတ်းလင်မႂ်ႇ ယႂ်ႇၶႅမ်ႉလိူဝ်လင်ၵဝ်ႇထႅင်ႈ၊ ပဵၼ်မႃးၵျွင်းၵင်ႈၽႃဢုတ်ႇသွင်ၸၼ်ႉ၊ ၸၼ်ႉတႂ်ႈမၼ်း​​ၵေႃႈၵႂၢင်ႈၵူင် ဢမ်ႇတၼ်မိူၼ်ၼင်ႇလင်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သဵၼ်ႈမၢႆၸဝ်ႈၼင်ႈၵျွင်းၵႂၢၼ်းဝတ်ႉၸမ်ႉ

  1. ၸဝ်ႈသြႃႇၵၵ်း (လုၵ်ႉဝၢၼ်ႈယိူင်းမႃး)
  2. ၸဝ်ႈသြႃႇဢိၼ်ႇတႃႇ
  3. ၸဝ်ႈသြႃႇဝႃႇရ
  4. ၸဝ်ႈသြႃႇၵုင်ႇမႃႇ
  5. ၸဝ်ႈသြႃႇၼၼ်ႇတထၸ
  6. ၸဝ်ႈသြႃႇၸတိလ

လႆႈႁူႉဝႃႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈတင်းႁူၵ်းတူၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၼင်ႈၵျွင်းတီႈမိူဝ်ႈလဵဝ်(တီႈမၢႆသၢမ်) ၼႆႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၵျွင်းၵဝ်ႇ တီႈမၢႆၼိုင်ႈလႄႈမၢႆသွင်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉထိုင်ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၼင်ႈၵျွင်းမၼ်း။

ၼႂ်းပၢၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇၸတိလမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ လႆႈႁၼ်လွင်ႈ​​ၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉဝႃးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ဝႆႉယူႇတႄႉတႄႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်တႃႇသိုပ်ႇလူဢၢၼ်ႇ
ပိုၼ်းၵႅပ်ႈဝတ်ႉသၼဵၼ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈထမ်ႇမဝရ (ဝတ်ႉသၼဵၼ်း)တႅမ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းပပ်ႉမၢႆၵိုမ်းပွႆးယွင်ႈၵုင်ႇ​​ယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈလႆႈၸုမ်ႈၶူးၼွၵ်ႈမိူင်း (2015)၊ ၼႃႈလိၵ်ႈ 67−68။

ၽူႈသူင်ႇပၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၸဝ်ႈ​​ၶေႇမိၼ်ႇတ (ဝတ်ႉပၢင်ႁူႈ)
05/06/2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း)