တီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း

ပိုၼ်းၽြႃးပလသိႁိင်ၵလႄႈမိူင်းသႅၼ်ဝီ

ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢၼ်လႆႈႁၼ်ၼင်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ် (Google Map, 22/8/2020)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s